Realitní kancelář Monetar Frýdek-Místek

je partner, na kterého se můžete spolehnout!

Jsme členy Asociace realitních kanceláří České republiky a na realitním trhu působíme od roku 1996.

Nabízíme Vám servis přímo u zákazníka – Vy nám zavolejte (nebo pošlete email) a my přijedeme za Vámi.

 

Akciová společnost RK MONETAR Vám nabízí služby klasické realitní kanceláře :

 • zprostředkuje Vám prodej a pronájem bytů, domů, pozemků i výrobních či průmyslových objektů
 • zajišťuje pro Vás vypracování znaleckých posudků, příp. tržního ocenění Vašich nemovitostí, potřebných pro dědické či rozvodové řízení
 • vyhledá vhodné nemovitosti ke koupi či pronajmutí dle požadavku klienta
 • připravuje všechny podklady nutné k uzavření kupní smlouvy, včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • ošetřuje finanční vypořádání

 

Předpoklady úspěšného prodeje Vašich nemovitostí u realitní kanceláře MONETAR, a.s. :

 • stanovení reálné, konkurenceschopné tržní ceny, vycházející z aktuálního stavu poptávky a nabídky na realitním trhu
 • přímé oslovení registrovaných zájemců o daný typ nemovitostí z databáze realitní kanceláře – jak z řad fyzických osob, tak i firem a společností
 • plošná reklama na internetu i v denním tisku – Avízo, Frýdecko-Místecko, Hospodářské noviny, aj.
 • umístění fotografií s popisem nemovitostí na vývěskách realitní kanceláře MONETAR v našem regionu

 

Doklady nutné k uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem : 

 • v případě, že jeden spoluvlastník zastupuje další spoluvlastníky, je nutná ověřená plná moc ke všem právním úkonům souvisejícím s převodem nemovitostí
 • kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč (lze zaplatit přímo na přepážce KÚ)
 • nabývací tituly k nemovitosti (kolaudační rozhodnutí, kupní smlouva, darovací smlouva, dědické rozhodnutí, dohody o vydání věcí aj.) se při prodeji od roku 2012 již nepředkládají na KÚ.

Poučení spotřebitele

POUČENÍ

ve smyslu zákona ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „OZ“)

(dále jen jako „Poučení“) 

realizované ze strany společnosti:

MONETAR, a.s., se sídlem 28. října 1495, Frýdek-Místek, IČO: 64610195,
č.ú. 68902764/0600, vedený u Moneta Money Bank, pobočka Frýdek-Místek,
zapsán v OR vedeném KS v Ostravě, odd. B, č. vl. 1195,
tel.: 558 431 887, e-mail: monetar@hpfm.cz, www.monetar.cz
(dále jen jako „Zprostředkovatel“) 

a adresované všem potencionálním klientům zprostředkovatele,

kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem

(dále jen jako „Zájemce“)

Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že:

 • Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim zák. č. 39/2020 Sb., zákon o realitním zprostředkování;
 • Předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, třetí osobě;
 • Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě (tj. za tzv. doporučenou cenu);
 • Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou (když tato bude sjednanou ve Zprostředkovatelské smlouvě) –  s možností automatického prodloužení této (o původně sjednanou délku trvání této), pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně 7 dnů před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy;
 • Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní – sjednané –  procento ze skutečné ceny (která bude uvedena ve zprostředkovávané smlouvě), a to vč. daně z přidané hodnoty. V případě zprostředkování nájmu/podnájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě. 
 • Provize bude splatná do 14 dnů po dni, kdy došlo k uzavření zprostředkovávané smlouvy (tj. smlouvy Cílové uzavřené mezi Zájemcem a osobou zprostředkovanou Zprostředkovatelem); 
 • Veškeré náklady zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;
 • Práva zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).
 • Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):
 • Máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat zprostředkovatele formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy za shora uvedených podmínek, pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a přitom zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy (nutno vyplnit přísl. části textu):


Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

Adresát:

MONETAR, a.s.,
28. října 1495
738 01 Frýdek-Místek

tel./fax: 558 431 887, e-mail: monetar@hpfm.cz, www.monetar.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy ze dne … vztahující se k nemovitým věcem v k. ú. …

Vaše jméno a příjmení: …

Vaše adresa: …

Datum: …

Váš podpis:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)


 Zprostředkovatel pro úplnost uvádí, že zájemce má právo (v případě vzniku sporu se Společností z titulu Zprostředkovatelské smlouvy) navrhnout zprostředkovateli mimosoudní řešení sporu např. prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů (viz http://www.asociace-sos.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu/). Zprostředkovatel může (avšak nemusí) souhlasit s takto navřeným mimosoudním řešením vyvstalého sporu; v případě nesouhlasu zprostředkovatele bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud.

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad zprostředkovatele. V tomto směru zprostředkovatel odkazuje zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Ve Frýdku-Místku dne 14.1.2014

MONETAR, a.s.

(Zprostředkovatel)

 

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s.

Realitní kancelář MONETAR, a.s., velice úzce spolupracuje s inženýrsko-dodavatelským podnikem.

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s., je podnik s více než padesátiletou tradicí, který disponuje řadou špičkových odborníků, pod jejichž vedením zabezpečuje:

 • komplexní projektovou dokumentaci
 • inženýrskou a dodavatelskou činnost

V rámci těcho činností provádí zejména:

 • průzkumné práce
 • dokumentace pro územní řízení
 • vlastní projektovou dokumentaci staveb
 • realizací staveb formou dodávek „na klíč“

V případě Vašeho zájmu o některou z činností HUTNÍHO PROJEKTU Frýdek-Místek, a.s., se obraťte na nás a my Vám zprostředkujeme kontakt na příslušného pracovníka, který se Vám bude věnovat.

Bližší informace o HUTNÍM PROJEKTU Frýdek-Místek, a.s., naleznete na adrese: http://www.hpfm.cz